WETTELIJKE KENNISGEVING

Inleiding

In overeenstemming met Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), informeert GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL dat zij de eigenaar is van de website. In overeenstemming met de vereisten van artikel 10 van de bovengenoemde wet, informeert GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL u hierbij over de volgende gegevens:

Gebruiker en aansprakelijkheidsregeling

Door de website van GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL te doorbladeren, te openen en te gebruiken, wordt de gebruiker als gebruiker beschouwd.

De website van GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL biedt een breed scala aan informatie, diensten en gegevens. De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor een correct gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

  • De waarheidsgetrouwheid en wettigheid van de informatie die door de gebruiker wordt verstrekt op de formulieren die door GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL worden verstrekt voor toegang tot bepaalde inhoud of diensten die door de website worden aangeboden.
  • Het gebruik van de informatie, diensten en gegevens die worden aangeboden door GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden, de wet, de goede zeden, de goede gewoonten of de openbare orde, of die op enige andere wijze inbreuk kunnen maken op de rechten van derden of de werking van de website.

Linkbeleid en disclaimers

GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waartoe de gebruiker toegang kan krijgen via de links op haar website, op voorwaarde dat zij niet daadwerkelijk weet dat de activiteit of informatie waarnaar zij verwijst of die zij aanbeveelt, illegaal is of dat deze schade toebrengt aan het eigendom of de rechten van een derde partij die aansprakelijk is voor schadevergoeding, of, indien zij wel over dergelijke kennis beschikt, zij zich inspant om de desbetreffende link te verwijderen of uit te schakelen.

Er wordt van uitgegaan dat GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL effectief op de hoogte is zoals bedoeld in de vorige paragraaf wanneer een bevoegde instantie heeft verklaard dat de gegevens onwettig zijn, de verwijdering ervan heeft bevolen of de toegang ertoe onmogelijk heeft gemaakt, of wanneer het bestaan van de schade is verklaard en GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL op de hoogte is van de desbetreffende resolutie, onverminderd de procedures voor detectie en verwijdering van inhoud die GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL toepast krachtens vrijwillige overeenkomsten en andere middelen van effectieve kennis die kunnen worden vastgesteld.

GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL verklaart dat zij alle noodzakelijke maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat de gebruikers van haar website schade ondervinden als gevolg van het surfen op haar website. Dientengevolge aanvaardt GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid voor eventuele schade die de gebruiker kan lijden als gevolg van het surfen op internet. Ook geeft GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL geen garantie voor de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid of wettigheid van sites buiten haar eigendom die toegankelijk zijn via de links.

Aanpassingen

GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website. Zowel met betrekking tot de inhoud van de website als in de gebruiksvoorwaarden ervan of in de algemene contractvoorwaarden. De wijzigingen waarnaar in dit gedeelte wordt verwezen, zullen geen invloed hebben op contracten die vóór de datum van publicatie zijn gesloten.

Dergelijke wijzigingen kunnen via de website op elke wettelijk toegestane manier worden aangebracht en zijn bindend zolang ze op de website worden gepubliceerd en totdat ze geldig worden gewijzigd door latere wijzigingen.

Prijsindicatie

Als er prijzen van producten en/of diensten worden weergegeven, zijn de op het scherm getoonde prijzen de prijzen die op dat moment gelden. De prijzen worden aangegeven in euro's en zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw). Als de btw niet in de prijs is inbegrepen, wordt dit uitdrukkelijk vermeld en krijgt de gebruiker de volledige eindprijs te zien.

Als er andere belastingen van toepassing zijn, wordt dit eveneens vermeld, inclusief, indien van toepassing, het bedrag van eventuele verhogingen of kortingen die op het aanbod van toepassing zijn en eventuele extra kosten die aan de consument of gebruiker kunnen worden doorberekend.

Intellectueel en industrieel eigendom

GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL is zelf of als rechtverkrijgende eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, evenals van de elementen die deze bevat (met inbegrip van, maar niet beperkt tot afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; handelsmerken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, de toegang en het gebruik ervan, etc.), die eigendom zijn van GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL. ), eigendom van GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL. Het zijn daarom werken die als intellectueel eigendom worden beschermd door het Spaanse rechtssysteem en zowel de Spaanse en communautaire regelgeving op dit gebied als internationale verdragen die betrekking hebben op deze materie en door Spanje zijn ondertekend, zijn erop van toepassing.

Alle rechten voorbehouden. Krachtens de bepalingen van de wet op intellectueel eigendom is het zonder toestemming van GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL uitdrukkelijk verboden de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, distribueren en openbaar te maken, met inbegrip van het beschikbaar stellen, voor commerciële doeleinden, via welk medium en met welke technische middelen dan ook.

De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL te respecteren. U mag de elementen van het portaal bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een andere fysieke drager, zolang dit uitsluitend en alleen voor persoonlijk en privégebruik is. De gebruiker dient zich te onthouden van het wissen, wijzigen, omzeilen of manipuleren van beveiligingen of beveiligingssystemen die op de pagina's van GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL zijn geïnstalleerd.

Juridische actie, toepasselijk recht en jurisdictie

Als de gebruiker een klacht wil indienen, kan hij/zij per e-mail contact met ons opnemen via contabilidad@immosol.com. GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL heeft ook officiële klachtenformulieren beschikbaar voor consumenten en gebruikers.

GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL behoudt zich het recht voor om elke civiel- of strafrechtelijke actie te ondernemen die zij passend acht bij oneigenlijk gebruik van haar website en inhoud, of bij schending van deze voorwaarden.

De relatie tussen de gebruiker en de provider wordt beheerst door de regelgeving die van kracht is en van toepassing is op Spaans grondgebied. Als er een geschil ontstaat, kunnen de partijen hun geschillen voorleggen aan arbitrage of zich wenden tot de gewone rechter, in overeenstemming met de regels inzake jurisdictie en bevoegdheid in dit verband. GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL is gevestigd in ALICANTE, Spanje.

Langs elektronische weg gesloten overeenkomsten waarbij een consument partij is, worden geacht te zijn gesloten op de plaats waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

Elektronische contracten tussen ondernemers of beroepsbeoefenaren worden, bij gebreke van een overeenkomst tussen de partijen, geacht te zijn gesloten op de plaats waar de dienstverlener is gevestigd.

Online geschillenbeslechting op grond van artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) 524/2013: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat beschikbaar is via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Gedragscode voor gebruikers in commentaren

De Gebruiker moet alle toepasselijke wetten naleven en de beschikbare ruimtes op de website gebruiken om op een correcte manier opmerkingen achter te laten en de gedragscode die in deze sectie is vastgelegd respecteren, en rekening houden met het systeem van verantwoordelijkheden die kunnen voortvloeien uit het onjuiste of ongeoorloofde gebruik van deze ruimtes.

GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL informeert over het gedrag dat zij als ongepast beschouwt en over de bevoegdheid om dienovereenkomstig te handelen bij het volgende gebruik, de volgende handelingen, weglatingen of verklaringen van het lid, op grond van de relatie die hen bindt als gebruiker:

- Op een oneerlijke of onprofessionele manier handelen.
- Ongepaste of onnauwkeurige inhoud plaatsen.
- Een andere persoon of gebruiker lastigvallen, misbruiken, bedreigen of schaden
- Gebruik of publiceer geen afbeeldingen, video's of commentaren in het profiel die de gevoeligheid van de Gebruiker kunnen kwetsen of die discriminerend zijn op basis van toestand, ras, etnische groep, nationaliteit, religie, geslacht, seksuele geaardheid, handicap of ziekte, of die illegaal, aanstootgevend, beledigend, obsceen, discriminerend of om andere redenen verwerpelijk zijn.
- De account van iemand anders gebruiken of een valse identiteit aanmaken
- Valse verklaringen afleggen die zich voordoen als een identiteit.
- Inhoud bevatten die computervirussen bevat of andere inhoud die een correcte navigatie kan uitschakelen, onderbreken of belemmeren.
- Verkopen, sponsoren of economisch voordeel behalen via de website zonder toestemming van GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL of indien een andere door GRUPO VIMARDI IMMOSOL SL verstrekte methode is vastgesteld voor het beheer van een exclusieve dienst.
- Informatie over niet-gebruikers delen zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
- Maak nepprofielen aan in de applicatie. Als nepprofielen worden gedetecteerd, worden ze onmiddellijk verwijderd.
- Het promoten van racisme, xenofobie of onverdraagzaamheid van welke aard dan ook tegen welke groep of individu dan ook.
- Imiteren of zich voordoen als een persoon of entiteit.
- Geld vragen aan andere gebruikers.
- Het verzenden van video's, audio of foto's met afbeeldingen van een andere persoon zonder hun toestemming (of in het geval van een minderjarige, zonder de toestemming van hun ouders of wettelijke voogden).

LAATSTE UPDATE: 24 april 2023

nl_NL